RouteTask

fun RouteTask(pathToDatabase: String, networkName: String)

Creates a route task with path to geodatabase. Creates a route task.

Since

200.1.0


Creates a route task with path to geodatabase. Creates a route task.

Since

200.1.0

See also


fun RouteTask(url: String)

Creates a route task with URL. Creates a route task with specified service URL.

Since

200.1.0